BELEIDSPLAN STICHTING ACTIES LIONSCLUB DELFT-PRINCESTAD

 

De primaire taak van de stichting is de medewerking aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lionsclub Delft-Princestad.

Deze uitvoering kan geschieden in de vorm van het organiseren van verkoop- of andere acties ten behoeve van enig door de club vastgesteld goed doel, dan wel het verlenen van administratieve bijstand daarbij, de controle op de inkomsten en kosten en de besteding conform daartoe door de club genomen besluit dan wel het functioneren als ontvangst-  en betaaladres van de opbrengsten en bestemmingen van deze gelden. Daarnaast verzorgt de stichting uit het door acties gevormde tegoed onder haar beheer  betalingen aan andere “goede doelen”, conform opgave van de club.

De stichting ontvangt voorts giften die in het kader van deze acties van de lionsclub worden gedaan en verzorgt de overmaking naar de bestemmingen.

De stichting verifieert of aan betalingsverzoeken van de club  een geldige besluitvorming ten grondslag ligt en of voldoende middelen beschikbaar zijn ter uitvoering.

De stichting rapporteert aan het bestuur van de club periodiek over de stand van haar middelen en over het , al dan niet in het kader van acties , gevormde tegoed onder haar beheer en de gedane uitgaven voor kosten en wegens bestedingen aan de opgegeven “goed doelen”.

De stichting onderneemt verder die initiatieven die zij vindt passen bij haar doelstellingen dan wel bij de besluitvorming in de lionsclub over charitatieve acties.